[Ichimoku] Chiến thuật giao dịch 1: Giao dịch theo Cross Kijun Sen và Tenkan Sen

Đây là bài viết tiếp theo trong loạt bài viết về "Ichimoku Kinko Hyo - Cái nhìn thoáng qua".

Sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen là một trong những chiến lược giao dịch truyền thống nhất trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo. Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá. Giống như tất cả các chiến lược khác trong hệ thống Ichimoku, tín hiêu được cho bởi sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen cần có sự xác nhận (thống nhất) từ các thành phần khác của hệ thống.
Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh mẽ, trung bình và yếu.


* Tín hiệu mạnh: 
* Tín hiệu trung bình :* Tín hiệu yếu: A. Mở giao dịchB. Đóng giao dịchC. Điểm dừng lỗD. Điểm chốt lời


- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trên Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt dưới Kumo

- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trong Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trong Kumo

- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía dưới Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trên Kumo 

Như đã nói ở trên, các tín hiệu cần sự thống nhất của tất cả các thành phần, và trong trường hợp này, Chikou Span đóng vai trò để xác nhận tín hiệu : 
- Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh.
- Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh.
- Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một tín hiệu (tăng/giảm) yếu.

Mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt. Tuy nhiên cần để ý các mức hỗ trợ/kháng cứ gần đó và chỉ nên vào lệnh ở phía trên/dưới ngưỡng đó (nếu có).

Vị trí đóng giao dịch phụ thuộc vào diễn biến cụ thể trên biểu đồ. Thông thường nên đóng giao dịch khi Tekan/Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại, tuy nhiên, cần kết hợp với kỹ năng quản lý vốn hoặc có thể xem xét các time-frame khác để thoát sớm hơn, hoặc có tín hiệu khác bất lợi.

Xem xét các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự qua các time-frame và qui tắc quản lý vốn để xác định điểm dừng lỗ.

Khi Tekan/Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại hoặc khi đã đạt mục tiêu lợi nhuận.


Xem tiếp:  Chiến lược giao dịch 2: Senkou Span Cross (giao cắt giữa 2 đường Senkou)

Back To Top