Chến lược EU phiên Âu ngày 29/05/2012

Update: 12h45 GMT+7Canh buy giá 1.253x
Stop Loss: 1.25
Take Profit: 1.2565
Back To Top