Chến lược EU phiên Á ngày 28/05/2012

Update: 09h35 A.M GMT+7Sell tại vùng: 1.259x
Stop Loss: 20-25pips
Take Profit: 1.255x
Back To Top