Chiến lược cặp AU phiên Mỹ ngày 28/05/2012

Update: 20h15 GMT+7


Canh sell vùng 0.9860
Stop loss: 0.9885
Take Profit: 0.98
Back To Top