Chiến lược cặp EU phiên Mỹ ngày 30/05/2012

Update: 20h20 GMT+7


Canh mua giá 1.242x
Stop Loss: 1.2390
Take Profit: 1.2500
Back To Top