Chiến lược EU phiên Âu ngày 28/05/2012Canh mua tại 1.2570
Stop Loss: 1.2540
Take Profit: 1.2595
Back To Top