Chiến lược phiên á sáng 31.5


Sell limit: 1.237x

Stop Loss: 1.2495

TP: open
Back To Top