Chiến lược cặp GU ngày 01/06/2012

Update: 10h20 GMT+7


Buy vùng giá 1.534x đến 1.537x
Stop Loss: 40-50 pips
Take Profit: 1.5430 hoặc cao hơn ở mức 1.5000
Back To Top