Chiến lược EU cuối phiên Mỹ ngày 08/06/2012

Update: 23h15 GMT+7Canh mua giá 1.247x
Stop Loss: 20pips ~ 1.245x
Take Profit: 1.2515
Back To Top