Chiến lược EU ngày 25.6Buy limit: 1.2526
Stop Loss: 1.2475
Take profit: 1.2630
Back To Top