Chiến lược EU phiên âu ngày 12.6Buy 1.247x -> 1.2490
SL: 1.2445
TP: 1.2545 hoặc 1.2570 -> 1.2590
Back To Top