Chiến lược EU phiên Mỹ ngày 11/06/2012

Update: 20h00 GMT+7Buy Price: 1.255x
Stop Loss: 1.252x
Take Profit:
  • TP1: 1.2600
  • TP2: 1.2630
Back To Top