Chiến lược EU phiên Á ngày 07/06/2012

Update: 08:55 GMT+7Canh bán giá 1.258x.
Stop loss: 1.260x
Take Profit: 1.2550
Back To Top