chiến lược EUR/GBP phiên á ngày 19/6/2012


Buy limit: 0.803x
SL: 0.8015
TP: 0.8058
Back To Top