Chiến lược GU chiều 11.6
Sell limit: 1.554x
SL: 1.5560
TP: 1.5511
Back To Top