Chiến lược UJ phiên á ngày 18.6.2012Sell UJ: 79.2x
SL: 79.47
TP: 78.65
Back To Top