Chiến lược UsdCad ngày 12/06/2012

Update: 00:15 GMT+7 ngày 13/06/2012
Sell Price: 1.03
Stop Loss: 40pips
Take Profit:
  • TP1: 1.0185
  • TP2: 1.0085
  • TP3: 0.9935
PS: Đã đưa ra chiến lược này tại đây lúc 15:45 GMT+7 ngày 12/06/2012
Back To Top