Chiến lược EU phiên Âu ngày 02/07/2012

Update: 12:00 GMT +7BUY at 1.2620
STOP LOSS: 1.2580
TAKE PROFIT:
  • TP1: 1.2675
  • TP2: 1.2720
Back To Top