RoboForex Đoạt Giải Thưởng Thương Hiệu Toàn Cầu Năm 2013

English Version:

Dear Clients and Partners!
RoboForex has become a laureate of international “Global Brands Awards” award, held by the magazine with the same name, winning the award in the category "Best Retail Forex Brand Russia & CIS 2013".

The main goal of Global Brands Awards is to assess high level of services, efficiency, and success of the companies in different fields and different regions. Awards are given to those organizations and firms, which are considered to be the most successful in their development.

Receiving this award is another sign that the Company is becoming more and more known and popular in Russia and CIS countries – the regions, which are considered top-priority for RoboForex development. We’re very glad that innovations and services we provide our clients with have been recognized by Global Brands Awards jury.

Tạm dịch:

Thân gửi các khách hàng và đối tác!
RoboForex đã đoạt được giải thưởng quốc tế: "Giải thương hiệu toàn cầu", được tổ chức bởi tạp chí cùng tên, giải thưởng đạt được ở hạng mục "Best Retail Forex Brand Russia & CIS 2013".
RoboForex Đoạt Giải Thưởng Thương Hiệu Toàn Cầu Năm 2013
Mục tiêu chính của Giải thưởng thương hiệu toàn cầu là để đánh giá mức độ dịch vụ, hiệu quả và thành công của công ty trong các lĩnh vực khác nhau và các vùng khác nhau. Giải thưởng được trao cho các tổ chức, doanh nghiệp được coi là thành công nhất trong sự phát triển của họ.

Nhận được giải thưởng này là cho thấy công ty ngày càng trở nên nổi tiếng hơn và phổ biến ở Nga và các nước CIS - các khu vực, được coi là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của RoboForex. Chúng tôi rất vui mừng vì sự đổi mới và dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi đã được ban giám khảo của Giải thưởng thương hiệu toàn cầu công nhận.
Back To Top