RoboForex Bonus 15$ Cho Khách Hàng Xác Nhận Tài Khoản


[VietNamese Version]
Nhiều khách hàng của Công ty đã có được những thuận lợi từ định mức cho những người tham gia chương trình "Khách hàng đã kích hoạt". Gần đây, chúng tôi đã thêm một định mức vào danh sách này: từ ngày 09 tháng 12 năm 2013 đến ngày 09 tháng 01 năm 2014, tất cả các thành viên tham gia chương trình có thể nhận được 15 USD tiền thưởng sau khi tài khoản đã được hoàn tất xác minh.

Nếu bạn đã là khách hàng của Công ty, đăng nhập vào tài khoản Live của bạn và tải về các tài liệu cần thiết. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký và sau đó xác minh hoàn toàn tài khoản về thông tin cá nhân của bạn. (xem chi tiết hướng dẫn đăng ký và xác thực tài khoản tại đây)

Chúng tôi mời bạn tham gia chương trình và nhận được vốn ban đầu cho giao dịch trên thị trường ngoại hối ngay bây giờ!

Thời hạn hiệu lực: 2013/09/12 - 2014/09/01.

Nhận Bonus Đăng Ký

Hãy xem thêm điều kiện và sử dụng tiền thưởng của chương trình "15 USD bonus for verified clients!" tại đây.

[English Version]

Many of the Company’s clients have already assessed the advantages available for the participants of "Verified Client" program. Recently, we’ve added one more advantage to this list: from December 9th, 2013 to January 9th, 2014, all participants of the program can receive 15 USD welcome bonus after passing the complete verification.
If you are already the client of our Company, login to your Live Account and download the required documents. If you haven't got Live Account yet, register and then pass the complete verification of your personal details.

We’re inviting you to join the program and receive initial capital for trading on Forex market right now!

Validity period: 09/12/2013 – 09/01/2014.

Receive bonus Register
Conditions of getting and using "15 USD bonus for verified clients!" click here.

Back To Top